1st WBF YOUTH TEAMS ONLINE CHAMPIONSHIPS (March – July, 2018)

U26: Bulgaria Team

Players
Luchezar MITREV Dimitar KURTOV Nikolay YANINSKI
Luchezar MITREV
BBO Nick: lucho1000

Dimitar KURTOV
BBO Nick: mititaki

Nikolay YANINSKI
BBO Nick: niki98
Liya KOSTOVA Todor PAVLOV Viktor YOTOV
Liya KOSTOVA
BBO Nick: xxyyzztt

Todor PAVLOV
BBO Nick: TPavlov

Viktor YOTOV
BBO Nick: v_yotov
Dobromir LAZAROV Gergana TENEVA

Dobromir LAZAROV
BBO Nick: : bo4omir
Gergana TENEVA
BBO Nick:Gerry1010
Coach
 
Zhivko DRAGANOV

Zhivko DRAGANOV
BBO Nick: : zhivko_91