1st WBF YOUTH TEAMS ONLINE CHAMPIONSHIPS (March – July, 2018)

U16: China Team

Players
Song RUIYANG Miao JIEZHEN Tang LEYAN

BBO Nick: ryan0720

BBO Nick: jasonmiao

BBO Nick: TLY123456
Fu TIANXIANG Jin YIFU Ai YUCHENG

Fu TIANXIANG
BBO Nick: ftxandzyk

BBO Nick: jinbaobao

BBO Nick: alanapple
Zhang TIANYI Cheng WEIZHE

BBO Nick: uyrf7

Cheng WEIZHE
BBO Nick: Cwzborn
Captain NP Coach 
Zhao BING Yang JIANZHONG
Conventions Card
Fu tianxiang-Ai yucheng
Miao Jiezhen – Song Ruiyang
Jin Yifu – Ai Yucheng